Amsterdam Derkinderenstraat

Herinrichting Derkinderenstraat tussen de Postjesweg en de J. Jongkindstraat.

Intro
In het kader van “Samen leren, samen innoveren” hebben MKB-bedrijven die actief zijn voor de Gemeente Amsterdam en de gemeente het MKB-convenant ontwikkeld. Hiermee wordt beoogd om de kracht van de onderlinge samenwerking beter te benutten om te blijven ontwikkelen en verder innoveren.

Hoe?
Door routinematige projecten een impuls te geven waarbij invulling wordt gegeven aan de ambities van Amsterdam op het gebied van circulariteit, klimaatbestendigheid, energie en bereikbaarheid denken we onze doelen beter te beheersen en te bereiken.
Dit kan bereikt worden door het project “Herinrichting Derkinderenstraat” op te nemen in het convenant. De werkzaamheden bestaan uit het herinrichten van rij- en parkeerstroken, fiets- en voetpaden en in- en uitritten met een lengte van 500 meter.

Wat maakt het project uitdagend?

 • De Derkinderenstraat is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van 500 meter
 • De omgeving. Het project bevindt zich in een volledig bebouwde omgeving met veel woningen, winkels en bedrijven in de directe nabijheid van het project.
 • De fasering, in verband met omleidingen. Er zijn bijvoorbeeld 9 in- en uitritconstructies welke naar de woonwijken leiden.
 • Nutspartijen hebben werkzaamheden in de ondergrondse infrastructuur.

Welke potentiële kansen heeft het project?

 • De ervaringen die bij dit project worden opgedaan, zouden op het project ‘Jan Tooropstraat’ toegepast kunnen worden. (dit is een vergelijkbaar project. Start 4e kwartaal 2019);
 • Er valt winst te behalen in de voorbereidingsfase op het gebied van Inkoop & Contracteren;
 • Er valt winst te behalen in de voorbereidingsfase op het gebied van materiaalgebruik / constructie (in het kader van innovatie);
 • Er valt winst te behalen in de voorbereidingsfase om de faalkosten doen te verminderen.

Waarom dit een geschikt project is voor het MKB-convenant

 • Het is een project met potentie om de bovengenoemde punten goed tot hun recht te laten komen en om als basis te dienen voor het opstarten van een nieuw samenwerkingsconvenant.
 • Het is een project waarbij er zowel financieel als procesmatig en kwalitatief voordeel uit gehaald kan worden omdat het project alle facetten van het “werken in Amsterdam” in zich heeft.
 • Biedt tevens genoeg potentie om de ambitie van Amsterdam op het gebied van circulariteit, klimaatbestendigheid energie en bereikbaarheid te verwezenlijken.

De opgaven Derkinderenstraat
Er zijn de laatste jaren veel nieuwe woningen en voorzieningen bijgekomen in Overtoomse Veld en de verdichting gaat ook de komende jaren door. Tegelijkertijd zijn straten verouderd en aan vernieuwing toe. Dit vraagt om aanpassingen en verbetering van verschillende delen van het wegennetwerk. Daarom vindt herinrichting plaats van diverse straten in Overtoomse Veld, waaronder de Derkinderenstraat.
De werkzaamheden vinden plaats in de Derkinderenstraat tussen de rotonde van de Postjesweg en de rotonde van de Johan Jongkindstraat.

Uitganspunten ontwerp:

 • De straat behoudt de rijsnelheid van 50km/u. Ook blijft op hoofdlijnen de huidige indeling behouden met een asfaltrijbaan, langsparkeren en vrij liggende fietspaden. Puccini is leidend.
 • Er rijdt momenteel geen bus door de straat en er is ook in de nabije toekomst niet in een busverbinding voorzien, de straat is geen onderdeel van hoofdnet OV
 • Zorgen voor goede oversteekmogelijkheden voor wandelaars en fietsers
 • Zorgen voor snelheidsbeperkende maatregelen (er wordt nu te hard gereden)
 • Handhaven huidig aantal parkeerplaatsen
 • Zorgen voor een logische fietsoversteek ter hoogte van de Marius Bauerstraat richting Rembrandtpark
 • Zorgen voor een zo continu mogelijke bomenbegeleiding om het raamwerk van Overtoomse Veld te versterken en het verblijfsklimaat te verbeteren.
 • Honoreren wens bewoners en ondernemers aan beide zijde van de weg om de stoep zo breed mogelijk maken
 • Afvalinzamelplekken krijgen waar mogelijk een locatie aan de weg (niet achter het fietspad)

Lees het verhaal van de contractmanager over zijn eerste ervaringen.

Presentatie van het team tijdens evaluatie 11 september 2018

< Terug naar overzicht