Samenwerken - verbinden

Samenwerken is een proces dat niet vanzelf tot stand komt. Bij veel projecten en programma's worden teams en groepen samengesteld en deze beginnen vanaf het allereerste begin gelijk aan de beoogde resultaten te werken. Soms wordt bij een projectstartup (PSU) kennisgemaakt, maar veel tijd wordt daar niet voor uitgetrokken.

Als voorbeeld van een goede zorgvuldige projectstartup wordt binnen de regionale open-convenanten de ladder van samenwerken als leidraad gehanteerd.

 

Alle eerste bijeenkomsten van de convenantprojecten met de opdrachtgever staan in het teken van 'Kennis maken' en 'Begrijpen'. Wie zijn we en wat kan iedereen? Waar zijn we goed in en wat niet? Bij het uitwisselen van deze informatie krijgen ze inzicht in elkaars kennis en vaardigheden. Dat is de basis voor 'Waarderen'.

Vervolgens wordt stilgestaan bij het benoemen en erkennen van elkaars kracht. En daar waar er successen behaald worden, worden die ook gezamenlijk gevierd. Binnen de Bouwsector is deze stap niet vanzelfsprekend, vandaar dat we er veel tijd aan besteden. Langzamerhand ontstaat 'Vertrouwen' en voelen we dat we elkaar kunnen versterken. We gaan elkaar zien als een vertrouwde partner.

Wanneer dit vertrouwen is ontstaan komen we pas toe aan 'Samenwerken'. Met een gezamenlijke Ambitie en Beeld van de Toekomst kunnen afspraken gemaakt worden hoe dit geregeld wordt.

De ervaring leert dat er per kring een zorgvuldig te beklimmen ‘samenwerkingsladder’ voorligt. De daarin door te maken ontwikkeling kan niet geforceerd worden en dient ‘organisch’ tot stand te worden gebracht. Voor de te bereiken groei in synergie tussen partijen is onafhankelijke, objectieve en deskundige aansturing door derden noodzakelijk. De kringen zelf zullen ook niet ‘als vanzelf’ ontstaan. Daartoe is eveneens initiatie en aansturing vereist.

Meerwaarde door verbinding

Een duurzame ontwikkeling of verandering is alleen mogelijk als het proces gericht is op verbinding. De verbinding bestaat op verschillende niveaus, die in gezamenlijkheid zorgen voor betere kwaliteit en samen werken. Dit betekent niet alles met alles en iedereen verbinden, maar een zorgvuldige afweging maken van nut en noodzaak van de verbindingen.

Tip 1. Verbinding tussen mensen

Tip 2. Verbinding tussen belangen en thema’s

Tip 3. Verbinding tussen schaalniveaus

Tip 4. Verbinding tussen termijnen

 

Tip 1. Verbinding tussen mensen

Hier gaat het om het verbinden van mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling. Verschillende disciplines en verschillende partijen. Alleen als er in een vroeg stadium (vanaf de start) mensen bij elkaar gebracht worden en aan een gezamenlijke visie en ambitie gewerkt wordt, kan er kwaliteit geleverd worden.

Tip 2. Verbinding tussen belangen en thema’s

Praktisch gaat het om de verbinding tussen verschillende thema’s en belangen, bijvoorbeeld tussen klimaat en het beter communiceren met de burger. Door gebruik te maken van de (intelligente) informatiemogelijkheden van BIM kunnen nieuwe inzichten gegenereerd worden (bijvoorbeeld door simulaties te gebruiken, waardoor burgers beter begrip krijgen voor bepaalde ingrepen in de openbare ruimte).

Tip 3. Verbinding tussen schaalniveaus

Een duurzame ontwikkeling begint bij de juiste keuzes op een hoog schaalniveau. Het mooiste is om een locatie te vinden voor een functie waardoor de kwaliteit van een groter gebied verbetert. Maar, is dat ook de juiste locatie in een bovenlokale of regionale context (op het structuurniveau)? Het gaat dus ook om de verbinding van locaties/plekken met elkaar en het goed omgaan met stromen tussen die locaties (mensen, energie, informatie, grondstoffen, water, afval, etc.). Op gebiedsniveau gaat het om de juiste inrichting en vormgeving van de functies. Op zo’n manier dat de kwaliteit van de locatie en van de omgeving er beter van wordt, dat een (nieuwe) eigen identiteit ontstaat. Kortom dat er kwaliteit wordt toegevoegd. Op hoog en laag schaalniveau kunnen de juiste keuzes alleen gemaakt worden na een goede analyse: begrijpen gaat voor ingrijpen. Door BIM in te zetten in de analyse en het visueel maken van de verschillende schaalniveaus worden deze beter met elkaar verbonden.

Tip 4. Verbinding tussen termijnen

Ontwikkelingen en veranderingen kunnen lang duren. Belangrijk is om voortgang en succes te laten zien. Dat vraagt om korte termijn acties (piketpaaltjes) die als het ware de richting op weg naar een langere-termijn-perspectief al uitzetten. Een duurzame ontwikkeling vraagt om een adaptieve strategie. Als omstandigheden wijzigen moet er meebewogen worden en is er nog geen sprake van grote onomkeerbare investeringsbeslissingen. Het snel door kunnen rekenen (met BIM) van consequenties is een voorwaarde voor het verbinden van

< Terug naar overzicht